SÁCH SCAN - Bài tập cung cấp nhiệt (Nguyễn Công Hân & Trương Ngọc Tuấn)Cuốn sách này dùng cho sinh viên các ngành: Máy và thiết bị Nhiệt - lạnh, Kỹ thuật năng lượng và Kinh tế năng lượng trong việc tìm hiểu, nghiên cứu thêm về các môn: Nhà máy nhiệt điện, Quá trình thiết bị nhiệt, Cung cấp nhiệt, Mạng nhiệt. Cuốn sách này cũng có ích cho các kỹ sư làm việc ở các nhà máy, đặc biệt là nhà máy nhiệt điện.


NỘI DUNG:


Chương 1. Hiệu quả năng lượng của cung cấp nhiệt

Chương 2. Hệ thống cấp nhiệt

Chương 3. Tính toán thủy lực mạng nhiệt

Chương 4. Chế độ thủy lực của mạng nhiệt

Chương 5. Thiết bị cấp nhiệt của nhà máy ĐPNĐ

Chương 6. Thiết bị của các trạm nhiệt

Chương 7. Thiết bị của mạng nhiệt

Chương 8. Tính toán nhiệt

Chương 9. Vận hành mạng nhiệt

Chương 10. Tính toán kinh tế - kỹ thuật hệ thống cấp nhiệt


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOADCuốn sách này dùng cho sinh viên các ngành: Máy và thiết bị Nhiệt - lạnh, Kỹ thuật năng lượng và Kinh tế năng lượng trong việc tìm hiểu, nghiên cứu thêm về các môn: Nhà máy nhiệt điện, Quá trình thiết bị nhiệt, Cung cấp nhiệt, Mạng nhiệt. Cuốn sách này cũng có ích cho các kỹ sư làm việc ở các nhà máy, đặc biệt là nhà máy nhiệt điện.


NỘI DUNG:


Chương 1. Hiệu quả năng lượng của cung cấp nhiệt

Chương 2. Hệ thống cấp nhiệt

Chương 3. Tính toán thủy lực mạng nhiệt

Chương 4. Chế độ thủy lực của mạng nhiệt

Chương 5. Thiết bị cấp nhiệt của nhà máy ĐPNĐ

Chương 6. Thiết bị của các trạm nhiệt

Chương 7. Thiết bị của mạng nhiệt

Chương 8. Tính toán nhiệt

Chương 9. Vận hành mạng nhiệt

Chương 10. Tính toán kinh tế - kỹ thuật hệ thống cấp nhiệt


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: