NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015Ngày 24 tháng 11 năm 2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã  hội  chủ  nghĩa  Việt  Nam  khóa  XIII  đã  thông  qua  Bộ  luật  dân  sự  số 91/2015/QH13. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh số 20/2015/L-CTN ngày 08 tháng 12 năm 2015 về việc công bố Luật. BLDS 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.  

BLDS 2015 ra đời với nhiều đổi mới về nhận thức, tư duy pháp lý trong việc hoàn thiện cơ chế điều chỉnh quan hệ dân sự, xây dựng nền tảng pháp lý thống nhất, đồng bộ, ổn định cho hệ  thống pháp luật dân sự Việt Nam, thực hiện, bảo vệ quyền dân sự về nhân thân, tài sản của cá nhân, pháp nhân, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phục vụ hội nhập quốc tế. 

Để kịp thời phục vụ công tác triển khai thi hành BLDS 2015 và đưa Bộ luật đi vào cuộc sống, Bộ Tư pháp xây dựng tài liệu “Nội dung cơ bản của Bộ luật dân  sự  năm  2015”  để  giới  thiệu  đến  các  cơ  quan,  tổ  chức,  cá  nhân. 


NỘI DUNG:Phần thứ nhất. SỰ CẦN THIẾT, MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY

DỰNG VÀ BỐ CỤC CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 ............................ 7

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT .................................................................. 7

II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT ............................. 10

1. Mục tiêu ............................................................................................... 10

2. Quan điểm chỉ đạo ................................................................................ 10

III. BỐ CỤC BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 ...................................................... 11

Phần thứ hai. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 ... 13

I. PHẦN THỨ NHẤT “QUY ĐỊNH CHUNG” ................................................. 13

1. Về “Những quy định chung” (Chương I) .............................................. 13

2. Về “Xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự” (Chương II)............... 14

3. Về “Cá nhân” (Chương III) .................................................................. 16

4. Về “Pháp nhân” (Chương IV) ............................................................... 18

5. Về “Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở

địa phương trong quan hệ dân sự” (Chương V) ........................................ 19

6. Về “Hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân

trong quan hệ dân sự” (Chương VI) .......................................................... 19

7. Về “Tài sản” (Chương VII) .................................................................. 20

8. Về “Giao dịch dân sự” (Chương VIII) .................................................. 20

9. Về “Đại diện” (Chương IX) .................................................................. 22

10. Về “Thời hạn và thời hiệu” (Chương X) ............................................. 22

II. PHẦN THỨ HAI “QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN”

..................................................................................................................... 23

1. Về “Quy định chung” (Chương XI) ...................................................... 23

2. Về “Chiếm hữu” (Chương XII) ............................................................ 24

3. Về “Quyền sở hữu” (Chương XIII) ....................................................... 25

4. Về “Quyền khác đối với tài sản” (Chương XIV)................................... 26

III. PHẦN THỨ BA “NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG” ........................................ 29

1. Về “Quy định chung” (Chương XV) .................................................... 29

2. Về “Một số hợp đồng thông dụng” (Chương XVI) ............................... 39

3. Về “Hứa thưởng, thi có giải” (Chương XVII) ....................................... 41

4. Về “Thực hiện công việc không có ủy quyền” (Chương XVIII) ........... 41

5. Về “Trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng” (Chương XX) ..................... 41

IV. PHẦN THỨ TƯ “THỪA KẾ” ................................................................... 42

1. Về “Quy định chung” (Chương XXI) ................................................... 42

2. Về “Thừa kế theo di chúc” (Chương XXII) .......................................... 43

3. Về “Thanh toán và phân chia di sản” (Chương XXIV) ......................... 44

V. PHẦN THỨ NĂM “PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ DÂN SỰ

CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI” ........................................................................ 44

1. Về “Quy định chung” (Chương XXV) .................................................. 45

2. Về “Pháp luật áp dụng đối với cá nhân, pháp nhân” (Chương XXVI) .. 46

Downloaded by Mân Tr?n Lê (reallab.gts@gmail.com)

lOMoARcPSD|9783286

43. Về “Pháp luật áp dụng đối với quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân”

(Chương XXVII) ...................................................................................... 46

VI. PHẦN THỨ SÁU “ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH” ........................................ 47

B. VĂN BẢN

1. Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban

hành Kế hoạch triển khai thi hành BLDS ……………………….…………......49

2. Lệnh số 20/2015/L-CTN ngày 08/12/2015 của Chủ tịch nước về việc công bố

Luật ……………………………………………………………………………56

3. Bộ luật dân sự năm 2015


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOADNgày 24 tháng 11 năm 2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã  hội  chủ  nghĩa  Việt  Nam  khóa  XIII  đã  thông  qua  Bộ  luật  dân  sự  số 91/2015/QH13. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh số 20/2015/L-CTN ngày 08 tháng 12 năm 2015 về việc công bố Luật. BLDS 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.  

BLDS 2015 ra đời với nhiều đổi mới về nhận thức, tư duy pháp lý trong việc hoàn thiện cơ chế điều chỉnh quan hệ dân sự, xây dựng nền tảng pháp lý thống nhất, đồng bộ, ổn định cho hệ  thống pháp luật dân sự Việt Nam, thực hiện, bảo vệ quyền dân sự về nhân thân, tài sản của cá nhân, pháp nhân, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phục vụ hội nhập quốc tế. 

Để kịp thời phục vụ công tác triển khai thi hành BLDS 2015 và đưa Bộ luật đi vào cuộc sống, Bộ Tư pháp xây dựng tài liệu “Nội dung cơ bản của Bộ luật dân  sự  năm  2015”  để  giới  thiệu  đến  các  cơ  quan,  tổ  chức,  cá  nhân. 


NỘI DUNG:Phần thứ nhất. SỰ CẦN THIẾT, MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY

DỰNG VÀ BỐ CỤC CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 ............................ 7

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT .................................................................. 7

II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT ............................. 10

1. Mục tiêu ............................................................................................... 10

2. Quan điểm chỉ đạo ................................................................................ 10

III. BỐ CỤC BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 ...................................................... 11

Phần thứ hai. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 ... 13

I. PHẦN THỨ NHẤT “QUY ĐỊNH CHUNG” ................................................. 13

1. Về “Những quy định chung” (Chương I) .............................................. 13

2. Về “Xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự” (Chương II)............... 14

3. Về “Cá nhân” (Chương III) .................................................................. 16

4. Về “Pháp nhân” (Chương IV) ............................................................... 18

5. Về “Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở

địa phương trong quan hệ dân sự” (Chương V) ........................................ 19

6. Về “Hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân

trong quan hệ dân sự” (Chương VI) .......................................................... 19

7. Về “Tài sản” (Chương VII) .................................................................. 20

8. Về “Giao dịch dân sự” (Chương VIII) .................................................. 20

9. Về “Đại diện” (Chương IX) .................................................................. 22

10. Về “Thời hạn và thời hiệu” (Chương X) ............................................. 22

II. PHẦN THỨ HAI “QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN”

..................................................................................................................... 23

1. Về “Quy định chung” (Chương XI) ...................................................... 23

2. Về “Chiếm hữu” (Chương XII) ............................................................ 24

3. Về “Quyền sở hữu” (Chương XIII) ....................................................... 25

4. Về “Quyền khác đối với tài sản” (Chương XIV)................................... 26

III. PHẦN THỨ BA “NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG” ........................................ 29

1. Về “Quy định chung” (Chương XV) .................................................... 29

2. Về “Một số hợp đồng thông dụng” (Chương XVI) ............................... 39

3. Về “Hứa thưởng, thi có giải” (Chương XVII) ....................................... 41

4. Về “Thực hiện công việc không có ủy quyền” (Chương XVIII) ........... 41

5. Về “Trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng” (Chương XX) ..................... 41

IV. PHẦN THỨ TƯ “THỪA KẾ” ................................................................... 42

1. Về “Quy định chung” (Chương XXI) ................................................... 42

2. Về “Thừa kế theo di chúc” (Chương XXII) .......................................... 43

3. Về “Thanh toán và phân chia di sản” (Chương XXIV) ......................... 44

V. PHẦN THỨ NĂM “PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ DÂN SỰ

CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI” ........................................................................ 44

1. Về “Quy định chung” (Chương XXV) .................................................. 45

2. Về “Pháp luật áp dụng đối với cá nhân, pháp nhân” (Chương XXVI) .. 46

Downloaded by Mân Tr?n Lê (reallab.gts@gmail.com)

lOMoARcPSD|9783286

43. Về “Pháp luật áp dụng đối với quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân”

(Chương XXVII) ...................................................................................... 46

VI. PHẦN THỨ SÁU “ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH” ........................................ 47

B. VĂN BẢN

1. Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban

hành Kế hoạch triển khai thi hành BLDS ……………………….…………......49

2. Lệnh số 20/2015/L-CTN ngày 08/12/2015 của Chủ tịch nước về việc công bố

Luật ……………………………………………………………………………56

3. Bộ luật dân sự năm 2015


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: