TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Bài tập và trắc nghiệm môn Tài chính doanh nghiệp (Update liên tục)


Tài chính doanh nghiệp là một hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị phát sinh trong quá trình doanh nghiệp tạo lập, phân phối nguồn tài chính và tiền tệ. Quá trình chu chuyển nguồn vốn nhằm phục vụ mục đích sản xuất để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Về bản chất, tài chính doanh nghiệp chỉ các hoạt động liên quan đến hệ thống quản lý tài chính doanh nghiệp, bắt đầu từ khâu huy động vốn đến sử dụng nguồn vốn vào quy trình sản xuất, kinh doanh. Tài chính doanh nghiệp trong tiếng Anh gọi là “Corporate finance”.


Tài chính doanh nghiệp có một số đặc trưng cơ bản sau:


Hoạt động tài chính doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoạt động tài chính của doanh nghiệp bị chi phối bởi tính chất sở hữu vốn trong mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động tài chính của doanh nghiệp bị chi phối bởi mục tiêu lợi nhuận: Mọi kế hoạch tài chính, hoạt động tài chính đều được thực hiện với mục đích cuối cùng là lợi nhuận.

Hoạt động tài chính doanh nghiệp cần đảm bảo nguyên tắc tôn trọng pháp luật trong tất cả mọi khâu, mọi quy trình.

SÁCH SCAN - Hệ Thống Bài Tập Và Bài Giải Tài Chính Doanh Nghiệp (TS. Bùi Hữu Phước)
422 Câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh nghiệp
SÁCH SCAN - Hệ Thống Câu Hỏi Và Bài Tập Tài Chính Doanh Nghiệp (Bùi Văn Vần)
Hệ thống bài tập trắc nghiệm môn phân tích tài chính doanh nghiệp
ĐÁP ÁN - QUIZ TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
300 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QUIZ - ÔN TẬP CHƯƠNG 8,9,10,11,3,4
Đề 1 LMS UEH trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp
TBChap - This is the test bank of Corporate Finance class (Full)

UPDATING...
Tài chính doanh nghiệp là một hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị phát sinh trong quá trình doanh nghiệp tạo lập, phân phối nguồn tài chính và tiền tệ. Quá trình chu chuyển nguồn vốn nhằm phục vụ mục đích sản xuất để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Về bản chất, tài chính doanh nghiệp chỉ các hoạt động liên quan đến hệ thống quản lý tài chính doanh nghiệp, bắt đầu từ khâu huy động vốn đến sử dụng nguồn vốn vào quy trình sản xuất, kinh doanh. Tài chính doanh nghiệp trong tiếng Anh gọi là “Corporate finance”.


Tài chính doanh nghiệp có một số đặc trưng cơ bản sau:


Hoạt động tài chính doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoạt động tài chính của doanh nghiệp bị chi phối bởi tính chất sở hữu vốn trong mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động tài chính của doanh nghiệp bị chi phối bởi mục tiêu lợi nhuận: Mọi kế hoạch tài chính, hoạt động tài chính đều được thực hiện với mục đích cuối cùng là lợi nhuận.

Hoạt động tài chính doanh nghiệp cần đảm bảo nguyên tắc tôn trọng pháp luật trong tất cả mọi khâu, mọi quy trình.

SÁCH SCAN - Hệ Thống Bài Tập Và Bài Giải Tài Chính Doanh Nghiệp (TS. Bùi Hữu Phước)
422 Câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh nghiệp
SÁCH SCAN - Hệ Thống Câu Hỏi Và Bài Tập Tài Chính Doanh Nghiệp (Bùi Văn Vần)
Hệ thống bài tập trắc nghiệm môn phân tích tài chính doanh nghiệp
ĐÁP ÁN - QUIZ TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
300 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP QUIZ - ÔN TẬP CHƯƠNG 8,9,10,11,3,4
Đề 1 LMS UEH trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp
TBChap - This is the test bank of Corporate Finance class (Full)

UPDATING...M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: