500 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN VI SINH HỌC (THEO BÀI có đáp án FULL)1. Tính chất nào sau đây KHÔNG phải là tính chất của 

virus cúm?

a. Hình cầu, đường kính 80 – 120nm

b. Nhân ARN

c. Virus cúm A có 7 loại protein

d. Đoạn gen của virus cúm A có phân đoạn

2. Virus cúm A KHÔNG có đặc tính nào sau đây ?

a. Các gai H và N nằm trên các gai kháng 

nguyên khác nhau.

b. Có màng bao ngoài là sacharid

c. Các virus dễ bị bất hoạt bởi các dung môi 

không phân cực và các tác nhân hoạt hoá bề 

mặt.

d. Thường hay đột biến hơn cac loại virus cúm 

B, C

3. Phát biểu nào sau đây đúng về kháng nguyên bề mặt 

virus cúm A ?

a. Kháng nguyên bên trong là NP (Nuclecapsid) 

và M1

b. Kháng nguyên nhân thường ổn định

c. Kháng nguyên NA (Neuraminidase) là kháng 

nguyên chính tạo kháng thể trung hoà.

d. Kháng nguyên NA thường gây đột biến 

kháng nguyên

4. Loại type virus cúm nào sau đây lây lan nhanh?

a. Cúm A H5N1

b. Cúm A H1N1

c. Cúm A H7N1

d. Cúm A H9N1

5. Loại cúm nào sau đây KHÔNG lây lan từ người sang 

người:

a. Cúm A H1N1

b. Cúm A H3N1

c. Cúm A H5 N1

d. Cúm A H2 N3

6. Phát biểu nào sau đây đúng về đột biến kháng nguyên ?

a. Antigen drift là đột biến một phần có liên hệ 

về mặt huyết thanh học tại một thời đỉểm 

virus lưu hành.

b. Antigen shift là đột biến hoàn toàn không còn 

liên hệ về mặt huyết thanh học tại một thời 

điểm lưu hành.

c. Đột biến thường xảy ra khi virus gây nhiễm 

cho người và động vật

d. Tất cả đều đúng.

7. Bệnh phẩm nào sau đây KHÔNG thường dùng để phân

lập virus cúm ?

a. Nước rửa mũi họng

b. Máu

c. Đàm

d. Mẫu sinh thiết phổi

8. Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng về virus sởi ?

a. Virus sởi thuộc họ Paramyxo

b. Gây bệnh cấp tính thường gặp ở thanh 

thiếu niên

c. Bệnh có đặc điểm lâm sàng sốt cao, phát ban 

dạng sẩn và viêm lông.

d. Nuôi cấy được trên phôi gà, tế bào Hela

9. Virus sởi thuộc giống nào sau đây ?

a. Morbillivirus

b. Myxo

c. Paramyxo

d. Herpesviridae

10. Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng về virus quai bị 

(Mumps virus) ?

a. Thuộc nhóm Paramyxo virus

b. Thường gây viêm tuyến mang tai hay viêm 

tuyến nước bọt nung mủ

c. Có thể gây vô sinh ở nam và nữ

d. Bị bất hoạt bởi formalin, ether, chloroforn.

11. Điều nào sau đây đúng về dịch tễ học về bệnh quai 

bị ?

a. Virus quai bị xảy ra khu trú ở một số vùng 

nhất định

b. Gây bệnh ở người và một số động vật khác

c. Lây lan qua đường hô hấp

d. Chỉ gây bệnh ở trẻ em

12. Virus Herpes nào sau đây được xếp vào họ

alpha ?

a. Varicella – Zoster

b. Herpes simplex type 1 và 2

c. Human Herpes 7 và 6

d. Estein – Barr

13. Đặc điểm nào sau đây KHÔNG là đặc điểm của virus 

Herpes ?

a. Gây nhiễm trùng tiềm tàng

b. Thường hay tái nhiễm

c. Sinh tổng hợp và lấp ghép AND bắt đầu ở 

nhân tế bào

d. Virus Herpes có liên quan mật thiết đến một 

số bệnh ung thư

...

LINK DOWNLOAD1. Tính chất nào sau đây KHÔNG phải là tính chất của 

virus cúm?

a. Hình cầu, đường kính 80 – 120nm

b. Nhân ARN

c. Virus cúm A có 7 loại protein

d. Đoạn gen của virus cúm A có phân đoạn

2. Virus cúm A KHÔNG có đặc tính nào sau đây ?

a. Các gai H và N nằm trên các gai kháng 

nguyên khác nhau.

b. Có màng bao ngoài là sacharid

c. Các virus dễ bị bất hoạt bởi các dung môi 

không phân cực và các tác nhân hoạt hoá bề 

mặt.

d. Thường hay đột biến hơn cac loại virus cúm 

B, C

3. Phát biểu nào sau đây đúng về kháng nguyên bề mặt 

virus cúm A ?

a. Kháng nguyên bên trong là NP (Nuclecapsid) 

và M1

b. Kháng nguyên nhân thường ổn định

c. Kháng nguyên NA (Neuraminidase) là kháng 

nguyên chính tạo kháng thể trung hoà.

d. Kháng nguyên NA thường gây đột biến 

kháng nguyên

4. Loại type virus cúm nào sau đây lây lan nhanh?

a. Cúm A H5N1

b. Cúm A H1N1

c. Cúm A H7N1

d. Cúm A H9N1

5. Loại cúm nào sau đây KHÔNG lây lan từ người sang 

người:

a. Cúm A H1N1

b. Cúm A H3N1

c. Cúm A H5 N1

d. Cúm A H2 N3

6. Phát biểu nào sau đây đúng về đột biến kháng nguyên ?

a. Antigen drift là đột biến một phần có liên hệ 

về mặt huyết thanh học tại một thời đỉểm 

virus lưu hành.

b. Antigen shift là đột biến hoàn toàn không còn 

liên hệ về mặt huyết thanh học tại một thời 

điểm lưu hành.

c. Đột biến thường xảy ra khi virus gây nhiễm 

cho người và động vật

d. Tất cả đều đúng.

7. Bệnh phẩm nào sau đây KHÔNG thường dùng để phân

lập virus cúm ?

a. Nước rửa mũi họng

b. Máu

c. Đàm

d. Mẫu sinh thiết phổi

8. Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng về virus sởi ?

a. Virus sởi thuộc họ Paramyxo

b. Gây bệnh cấp tính thường gặp ở thanh 

thiếu niên

c. Bệnh có đặc điểm lâm sàng sốt cao, phát ban 

dạng sẩn và viêm lông.

d. Nuôi cấy được trên phôi gà, tế bào Hela

9. Virus sởi thuộc giống nào sau đây ?

a. Morbillivirus

b. Myxo

c. Paramyxo

d. Herpesviridae

10. Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng về virus quai bị 

(Mumps virus) ?

a. Thuộc nhóm Paramyxo virus

b. Thường gây viêm tuyến mang tai hay viêm 

tuyến nước bọt nung mủ

c. Có thể gây vô sinh ở nam và nữ

d. Bị bất hoạt bởi formalin, ether, chloroforn.

11. Điều nào sau đây đúng về dịch tễ học về bệnh quai 

bị ?

a. Virus quai bị xảy ra khu trú ở một số vùng 

nhất định

b. Gây bệnh ở người và một số động vật khác

c. Lây lan qua đường hô hấp

d. Chỉ gây bệnh ở trẻ em

12. Virus Herpes nào sau đây được xếp vào họ

alpha ?

a. Varicella – Zoster

b. Herpes simplex type 1 và 2

c. Human Herpes 7 và 6

d. Estein – Barr

13. Đặc điểm nào sau đây KHÔNG là đặc điểm của virus 

Herpes ?

a. Gây nhiễm trùng tiềm tàng

b. Thường hay tái nhiễm

c. Sinh tổng hợp và lấp ghép AND bắt đầu ở 

nhân tế bào

d. Virus Herpes có liên quan mật thiết đến một 

số bệnh ung thư

...

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: